VEDTEKTER FOR NEVLUNGHAVN VEL

1. Oppgaven for foreningen Nevlunghavn Vel er å ivareta og våke over flest mulig av stedets interesser - så vel økonomisk som materielt - og forskjønnelse.

2. Foreningen skal søke samarbeid med offentlige og private institusjoner.

3. Foreningen skal ha et styre bestående av 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Minst 5 av 7 styremedlemmer skal ha bostedsadresse 3296 Nevlunghavn. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene velges for 1 år. Lederen velges særskilt blant styremedlemmene for 1 år av gangen, på årsmøtet. Alle styremedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

4. Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år i mars/april og bekjentgjøres ca 2 uker på forhånd. På årsmøtet velges styremedlemmer og varamedlemmer. Blant styremedlemmene velges lederen for ett år av gangen. Revisor velges for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i de sakene som er satt opp på innkallingen.

5. Styret kan sammenkalle til ekstraordinært årsmøte så ofte det finner det nødvendig. Har noen noe de vil ha fremmet eller belyst, må dette sendes skriftlig til styret.

6. Styret skal sørge for at det føres regnskap og at bilag vedlegges. Alle regninger attesteres.

7. Styret kan beslutte å gi honorar til de som har hatt særlig krevende arbeid og dekke dokumenterte utgifter.

8. Kontingenten betales en gang hvert år pr husstand. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

9. Medlemmer med bostedsadresse Nevlunghavn har møte-, tale- og stemme rett i Velforeningen. En stemme pr husstand ved personlig oppmøte. Utenbysboende med eiendom med postadresse 3296 Nevlunghavn har rett til å bli medlemmer av Velforeningen med møte- og talerett, men ikke stemmerett.

10. Forandringer i disse vedtekter og andre som hører til Nevlunghavn Vel kan forandres på Årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte.

Rev05.11.18mks Org nr 914856833